طراحي برنامه غذايي

اگر فروش شما راضی كننده است اما در قسمتهای مورد نظر خود سودآوری نداريد، تنظيم و محاسبه صورت غذا ممكن است راه حل مشكل شما باشد. خوشبختانه ما می‌توانيم هر غذا و نوشيدنی يا به عنصری سودآور تبديل كرده و منافع شما را افزايش دهيم.

اين عمليات روشی محاسباتی برای بررسی نسبت فروش و كسب سود هر كدام از موارد (غذا يا نوشيدنی) موجود در منو غذاست و به شما كمك می‌كند كه به جای توجه معمول به هزينه درصدی هر كدام از موارد موجود در منو غذا، روشی سود واقعی بدست آمده از يك منو غذا متمركز شويد.

عنصر كليدی در اين عمليات «نسبيّت» است. هر مورد در صورت غذا با مورد مشابه خود مقايسه می‌شود. در واقع به منظور محاسبه و تنظيم درست صورت غذا بايستی موارد مشابه را به يكديگر مقايسه كنيد. به عنوان مثال، دسرها با دسرها و غذاهای اصلی با غذاهای اصلی مقايسه می‌شوند. در واقع به منظور محاسبه و تنظيم درست صورت غذا بايستی موارد مشابه را به يكديگر مقايسه می‌شود. در واقع به منظور محاسبه و تنظيم درست صورت غذا بايستی موارد مشابه را با يكديگر مقايسه كنيد. به عنوان مثال، دسرها با دسرها و غذاهای اصلی با غذاهای اصلی مقايسه شوند.

نتايج محاسبات مقبوليت نسبی هر غذا يا نوشيدنی و سود نسبی حاصله از راه كه به ترتيب:

Menu Mix) MM ) و ( (Contribution Margin CM ناميده می‌شوند، تعيين می‌كند. سپس MM و CM هر دو برای تعيين درجة كلی آن با يكديگر مقايسه می‌شود.

شركت مرواريد قاره‌ها با استفاده از تجربه خود می‌تواند در سودآوری هر چه بهتر سرمايه به شما كمك كند.

مزايای اصلی اينكار شامل :

- سود بالاتر

- ضايعات كمتر

- و مشتريان راضی‌تر، می‌شود.


نقشه سایت | تماس با ما | مشاوره ویژه | خدمات غذا و نوشیدنی | خدمات هتل داری | درباره ما

Design by : Morvarid Ghareha Inc